Pola en Het Armoedeproject ook in jouw klas

Wat houdt het project in?

‘Mensen in armoede hebben te weinig geld.’ Het wordt vaak gezegd. Maar het is maar een stuk van de waarheid. Meestal is armoede een ingewikkeld probleem, waarbij verschillende levensdomeinen meespelen. Oorzaak en gevolg lopen door elkaar.

Inzicht

Leerlingen krijgen inzicht in het complexe thema armoede. Armoede werkt in op alle levensdomeinen: inkomen, werk, gezondheid, huisvesting, onderwijs, … Deze domeinen haken vaak op elkaar in. Ze versterken elkaar. Dat maken de methodieken van het armoedeweb duidelijk. Je leerlingen begrijpen straks dat armoede een netwerk van sociale uitsluiting is.

Inleving

Leerlingen kunnen zich inleven in de situatie van Pola en haar familie. Door mee te leven, begrijpen ze dat de keuzes - die voor hen evident lijken - dat allesbehalve zijn voor mensen in armoede. 

Attitude

Wie inzicht krijgt in structurele uitsluiting, maatschappelijke onrechtvaardigheid, ongelijke verdeling van middelen en de verantwoordelijkheid van de politieke macht, kan een meer bewuste houding aannemen ten aanzien van armoede en de samenleving.

Hier kunnen een groter politiek bewustzijn, een sterkere betrokkenheid of een maatschappelijk engagement uit groeien. Solidariteit en onrechtvaardigheid komen uitdrukkelijk aan bod in deze methodieken.

Geschikt voor elke leeftijd

De methodieken en verhalen in deze bundel zijn geschikt voor alle jaren in het secundair onderwijs. Ze worden per graad gedifferentieerd. 

In de eerste graad ligt het accent voornamelijk op kennisverwerving en startend inzicht in de complexiteit van armoede. Ook de nabijheid komt aan bod: armoede is dichter bij jou dan je zou vermoeden.

In de tweede graad wordt de complexiteit verder uitgediept. Samen met de leerlingen ga je op zoek naar oorzaken en oplossingen van armoede. In deze graad maken ze kennis met de maatschappelijke oorzaken van armoede. 

In de derde graad ga je dieper in op maatschappelijke verklaringen (individueel -versus maatschappelijk schuldmodel), politiek bewustzijn, solidariteit, gelijkheid, … Zo creëer je ruimte om te reflecteren over je eigen houding en keuzes rond armoede. 

Tot slot

Armoede is een complex thema. Toch dagen we iedereen uit om er een mening over te vormen. Door met deze bundel aan de slag te gaan, zet jij het alvast bovenaan op de agenda van je leerlingen. En groeit hun maatschappelijk engagement. 

Over armoede is het laatste nog niet gezegd. We vullen deze handleiding dan ook elk jaar aan met extra methodieken die het armoedeweb vanuit de verschillende invalshoeken belichten.

Portret

Pola en Het Armoedeweb ook bij jou in de les!

Bestel hier jouw lessenpakket